Hållbarhet för oss

Vår affärsidé är att bygga och ta hand om hus som håller länge, sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Vi tror på kvalitetstänkande och personligt engagemang. I våra projekt utgår vi från varje plats unika förutsättningar för att skapa den byggnad som tillför staden största möjliga värde i form av arkitektur, boendemiljö och social och ekologisk hållbarhet.

Vi är med från ett tidigt skede och arbetar fram idéer till nya hus och kvarter. Det är viktigt för oss för att kunna vara med och bidra till att skapa ett samhälle där människor lever i ekonomisk, ekologisk och social balans.

Vårt hållbarhetsarbete är en del av vår affärsplan och styrs genom mål och vårt verksamhetssystem ÅSA – Åke Sundvalls Arbetssätt. Hållbarhetsarbetet genomsyras i allra högsta grad av samhället vi lever i, samtidigt som vi i vår tur påverkar samhället.

I sammanhanget är det värt att lyfta fram hur de tre olika hållbarhetsaspekterna påverkar oss, samt vad vi gör för att bidra till samhället på bästa sätt.

EKONOMISK HÅLLBARHET kan ses utifrån perspektivet företagande samt utifrån perspektivet att möjliggöra för fler att få en bostad. Utifrån företagarperspektivet handlar ekonomisk hållbarhet om att vara lönsamma även på lång sikt. Vi har funnits i 77 år hittills och vi har en långsiktighet i allt vi gör. Att vara lönsamma är fundamentalt för att kunna verka och bidra i de övriga två hållbarhetsområdena. Ett annat perspektiv är att se ekonomisk hållbarhet utifrån bostadssökare, dvs att vi skapar hem för människor i olika skeenden i livet. Ett exempel på det är vår satsning på studentbostäder i Stockholm som möjliggör för fler att studera i Stockholm.

ETT SOCIALT HÅLLBART samhälle är ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. För Åke Sundvall innebär detta att vi behöver ta ansvar för hur vi utvecklar de kvarter vi bygger så att det främjar att människor möts eller vill mötas. Det kan handla om att planera husens bakgårdar, grönytor runtomkring kvarteret, en parkbänk på rätt ställe, en lekplats eller rätt belysning som skapar trygghet, social samvaro och reflektion. Genom att vid varje kvarters utformning ha en dialog med invånarna och staden om vad som är viktigt att tillföra på just den specifika platsen kan vi bidra till att stärka den sociala hållbarheten.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET handlar för oss om att arbeta med resurseffektivt byggande, att skapa sunda boendemiljöer och göra långsiktiga miljösatsningar. Ett exempel på våra satsningar för året är att vi infört Svanen som miljöcertifiering. Ett annat är vårt åtagande genom att underteckna Byggbranschens Färdplan mot ett fossilfritt samhälle. Färdplanen handlar om att kartlägga utsläpp av fossil koldioxid för att kunna minska densamma. År 2045 ska hela byggbranschen vara fossilfri! Vi arbetar även i det lilla för att stärka ekosystem och ekosystemtjänsterna de medför, som att plantera växter som lockar pollinerande insekter, anläggningar som fördröjer dagvattnet från att antingen dunsta bort eller översvämma andra ytor.

Så bygger vi en hållbar stad – Våra övergripande hållbarhetsområden

Åke Sundvalls hållbarhetsarbete utgår både strategiskt och operativt från följande tre områden:

 • Våra medarbetare
 • De hus och kvarter vi bygger
 • Våra affärspartners och kunder

Varje hållbarhetsområde har mätbara mål som satts utifrån vår roll och vår möjlighet att påverka. Dessa beskrivs separat i denna hållbarhetsrapport, med redovisning av mål och resultat.

I vår väsentlighetsanalys har vi kommit fram till vilka hållbarhetsaspekter som är av stor vikt för företaget. Dessa listas under respektive hållbarhetsområde tillsammans med målsättningar och statusredovisning.

Om Åke Sundvall

Affärsidé: Att bygga och ta hand om hus som får människor och staden att må bra.

Vision: Att skapa stadens mest omtyckta områden – kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter växer och utvecklas.

Värderingar: Vår värdegrund vilar på stort personligt engagemang och kvalitetstänk. Ledorden är Glädje, Ambition, Lyhördhet och Ansvar.

Antal bostäder i vår projektportfölj som kommer att byggstarta 2019-2024 (studentbostäder, Hyresrätter, Bostadsrätter, radhus mm):
 • 242 st
 • 162 st
 • 9 000 m2
 • cirka 3000
 • Detta motsvarar hem för ca 6 900 personer. 6 900 människor som får möjlighet att flytta in i nya, hållbara hem att trivas i - år efter år.

Globala hållbarhetsmål – och vår relation till dem

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål med syfte att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. Vi på Åke Sundvall kan genom vår verksamhet påverka några av dessa globala mål i en positiv riktning. Nedan beskriver vi de områden som vi bidrar
till extra mycket i vårt arbete.

Hälsa och välbefinnande

Vi verkar för en aktiv friskvård hos våra medarbetare och utformar hus och kvarter där människor kan trivas och utvecklas.

Jämställdhet

Vi strävar efter en jämställd och jämlik arbetsplats med jämn fördelning av män och kvinnor där alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Hållbar energi för alla

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbara städer och samhällen

Rent vatten och sanitet

Genom vår projektutveckling och byggprocess verkar vi för en begränsad miljöpåverkan genom att bygga energieffektiva hus med hållbara material samt utforma hus och kvarter som bidrar till trygghet och social samvaro.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fredliga och inkluderande samhällen

Vi står bakom Sveriges Byggindustriers etiska riktlinjer mot korruption och för schyssta arbetsvillkor. För oss är det viktigt att även de företag vi samarbetar med följer dessa riktlinjer. Vi har dessutom en egen uppförandekod som du kan läsa mer om under avsnittet ”Våra kunder och affärspartners”.

En värdefull dialog

För att nå vår vision om att skapa stadens mest omtyckta områden måste vi interagera med och lyssna aktivt på våra intressenter. Men vilka är det då? Vi har identifierat fem olika kategorier av intressenter som har störst betydelse för oss och som själva påverkas mest av vår verksamhet. De fem kategorierna är: medarbetare, medbyggare, kunder, möjliggörare och ambassadörer.

Vi behöver förstå våra intressenters behov och förväntningar för att kunna utveckla en långsiktig relation. Och det är genom dialog vi kommer fram till vad som förväntas av oss och genom vilken vi får ett värdefullt underlag för kontinuerliga förbättringar och val av arbetssätt.

Medarbetare

Alla medarbetare på Åke Sundvall som på olika sätt skapar stadens mest omtyckta områden. Vi som arbetar här nu, de som arbetat hos oss tidigare och våra framtida medarbetare.

Medbyggare

De vi kallar medbyggare är allt från leverantörer och konsulter till underentreprenörer och arkitekter som är med och skapar hållbara hus och kvarter tillsammans med oss.

Kunder

Våra kunder är alla de hyresgäster och bostadsköpare som bor eller driver verksamhet i de hus som vi bygger och tar hand om. Bland våra kunder finns även uppdragsgivare för entreprenaduppdrag.

Möjliggörare

Markägare, våra aktieägare, finansiärer, politiker och andra beslutsfattare som ger markanvisningar och möjliggör för oss att bygga och utveckla staden.

Ambassadörer

Våra ambassadörer är mäklare, fastighetsförvaltare och andra samarbetspartners. De som representerar oss, kommunicerar vårt erbjudande och är vår förlängda arm gentemot våra kunder.

MEDARBETARE

Alla medarbetare på Åke Sundvall som på olika sätt skapar stadens mest omtyckta områden. Vi som arbetar här nu, de som arbetat hos oss tidigare och våra framtida medarbetare.

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna

Frågorna hanteras i vår HR process:

 • Kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö & Hälsa
 • Uppförandekod
 • Jämställdhet & Mångfald
 • Rekrytering
Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckefrågorna Hållbarhetsaspekt
Möjlighet till kompetens och karriärutveckling Medarbetarundersökning Arbetsmiljö
Företagskultur och ledarskapet Medarbetarsamtal / Utvecklingssamtal Jämställdhet / Mångfald
Trivsam arbetsmiljö Kvartalsmöten och Åkes brev Utbildning & Kompetens
Säker arbetsmiljö Målkort och Utbildningsplan
Mångfald Friskvård
Trivsel Gemensamma frukostar / fika
Friskvård Koncerngemensamma konferenser
Förmåner Gruppmöten
Interna utbildningar

MEDBYGGARE

De vi kallar medbyggare är allt från leverantörer och konsulter till underentreprenörer och arkitekter som är med och skapar hållbara hus och kvarter tillsammans med oss.

 

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna

Frågorna hanteras i vår kalkyl- och inköpsprocess, vårt kommunikationsarbete samt i vårt arbete rörande kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckefrågorna Hållbarhetsaspekt
Tydliga och rättvisa avtal Avtalsförhandling Antikorruption
Betalningstider Avtalspartsmöten Förhindra brott mot mänskliga rättigheter
Leverans enligt avtal Egenkontroller
Ansvarsfulla inköp & socialt ansvar Erfarenhetsåterföring efter projekt
Gemensamt ansvar för kvalitet, kreativitet Projekteringsmöten
Avfallshantering Byggsamordningsmöten
Arbetsmiljö Verksamhetssystem med rutiner och mallar
Fabriksbesök

KUNDER

Våra kunder är alla de hyresgäster och bostadsköpare som driver verksamhet eller bor i de hus som vi bygger och tar hand om. Bland våra kunder finns även uppdragsgivare för entreprenadjobb.

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna
Frågorna hanteras i vår projektutvecklingsprocess från markförvärv till projektering och byggnation samt i vårt kommunikations- och kundvårdsarbete.

Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckelfrågorna Hållbarhetsaspekt
Tider NKI-undersökning Energianvändning/miljömärkning av byggnader
Investering Besiktningar Antikorruption
Rätt kvalitet Samarbeten med olika arkitekter, landskapsarkitekter samt inredningsarkitekter Materialens miljö - och hälsopåverkan/ Inbyggda material
Funktionalitet Miljökrav i byggprocessen Kunders hälsa och säkerhet
Hållbart boende/fastighet ”Lätt att göra rätt” Tillvalsmöten
Estetik & arkitektur Byggplatsvisningar
Läge, kommunikationer, grönområden Beställarmöten/Avtalspartsmöten
Trygghet & säkerhet

MÖJLIGGÖRARE

Markägare, finansiärer, politiker och andra beslutsfattare som ger markanvisningar och möjliggör för oss att bygga och utveckla staden.

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna
Frågorna hanteras i vårt kommunikationsarbete samt i vår projektutvecklingsprocess från markförvärv, planprocess och projektering.

Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckelfrågorna Hållbarhetsaspekt
Socialt ansvarstagande Kontinuerliga möten i varje kommun vi verkar Antikorruption
Hållbar stadsutveckling Aktör som ankarbyggherre Förhindra brott mot mänskliga rättigheter
Avfallshantering Medverkan vid olika mässor, möten mm som kommuner anordnar Avfallshantering
Grönytefaktor Kontinuerlig samordning och uppföljning av nyckeltal tillsammans med finansiärer Energianvändning/miljömärkning av byggnader
Klimat & energi Minska energianvändning och miljöpåverkan genom att kontinuerligt analysera och utvärdera användandet av olika material och metoder.
Avkastning Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljörevisioner
Materialval som bidrar till sund boendemiljö/vistelsemiljö Löpande information i våra olika kommunikationskanaler
Styrelsemöten

AMBASSADÖRER

Våra ambassadörer är mäklare, fastighetsförvaltare och andra samarbetspartners. De som representerar oss, kommunicerar vårt erbjudande och är vår förlängda arm gentemot våra kunder.

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna
Frågorna hanteras i vår inköpsprocess, vårt kommunikationsarbete samt i vårt förvaltnings- och kundvårdsarbete.

Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckelfrågorna Hållbarhetsaspekt
Kvalitet Upphandling av lokala mäklare inför varje projekt. Antikorruption
Hållbara material Förvaltningsmöten Förhindra brott mot mänskliga rättigheter
Lättskött och välmående hus Kontinuerliga avstämningsmöten Kunders hälsa & säkerhet
Medverkan att påverka hållbart byggande Avtalsskrivning för varje upphandling av entreprenad sker.
Tydliga och rättvisa avtal Genomgång av Åke Sundvalls uppförandekod i samband
med avtalsskrivning
Samarbete med olika livsstilsinspiratörer

Hållbarhetsområde 1: Våra medarbetare

Omtanke är något som genomsyrar hela vår verksamhet – och det gäller i allra högsta grad våra medarbetare. Hos oss erbjuds alla en möjlighet till ständig utveckling i takt med att nya projekt och utmaningar korsar vår väg.

Åke Sundvall är ett bygg- och fastighetsföretag där varje medarbetare får ett stort ansvar och en verklig möjlighet att påverka. Vi har breda roller inom företaget där våra medarbetare arbetar med stor variation i arbetsuppgifterna. Medarbetare är ofta en del i ett projekt från början till dess att fastigheten är byggd och överlämnad. Detta arbetssätt skapar förståelse för helheten och ett äkta engagemang.

Vi har flera företagsgemensamma träffar under året då vi utbyter erfarenheter och lär av varandra. Att vara en arbetsgivare som gör det möjligt att kombinera arbetsliv med familjeliv är en självklarhet för oss, och vi uppmuntrar därför alla medarbetare som önskar att ta ut föräldraledighet.

Vi vill att alla på företaget ska må bra och känna sig friska – därför tycker vi att det är viktigt att stödja och främja aktiviteter som leder till detta. Alla medarbetare omfattas av ett årligt friskvårdsbidrag. Vi har dessutom flera gemensamma idrottsevenemang under året där alla som vill är välkomna att delta.

Arbetssätt och företagskultur

Vi är ett värderingsstyrt företag vilket innebär att vår kultur och våra värderingar har stor påverkan på vårt arbetssätt. Då gäller det förstås att vara tydlig med våra grundvärderingar och hur dessa ska komma till uttryck.

Därför har vi arbetat fram ett verksamhetssystem som vi kallar ÅSA, Åke Sundvalls Arbetssätt. Genom ÅSA får våra medarbetare, med hjälp av rutinbeskrivningar och mallar, stöd kring hur olika arbetsuppgifter ska genomföras. Utöver ÅSA har vi även Åke Sundvalls affärsplan och riktlinjer som ska vägleda oss i affärsbesluten mot våra uppsatta mål.

Vi pratar ofta om vår uppförandekod som är framtagen av oss och bygger på Sveriges Byggindustriers uppförandekod. Det är viktigt att prata om hur vi är mot varandra och att vi säger till om något inte känns bra. Vi har därför upprättat en tydlig process att hantera en eventuell brist av omtanke där varje medarbetare ska känna att vi hanterar både stora och små frågor. Syftet med detta är att skapa en arbetsplats att trivas, utvecklas och må bra på. Att lyfta arbetsmiljö och värderingsfrågor är ett ständigt pågående arbete som har väldigt stor påverkan på vår långsiktiga hållbarhet.

Att vi är ett familjeföretag genomsyrar på många sätt vår kultur. Det är vår vi-känsla som gör oss starka – i både med- och motgång.

Jämställdhet och mångfald

Byggbranschen är traditionellt sett en mansdominerad bransch, men med gemensamma insatser blir den allt mer jämställd. I dag är en tredjedel av våra medarbetare kvinnor och två tredjedelar män, men isolerar vi bilden till produktion är fördelningen sämre. Vi har uttalade mål och vill prioritera aktiviteter för att förbättra balansen mellan antal kvinnor och män i byggproduktionen specifikt och i företaget generellt. Ett exempel på det är att vi blir mer aktiva i kvinnliga ingenjörsnätverk för att berätta om vår verksamhet och våra ambitioner i syfte att locka fler kvinnliga talanger till vårt företag.

Vi strävar inte bara efter balans när det gäller kön, utan vill också kunna uppvisa en bredd i frågan om ålder och bakgrund. Åldersspannet rör sig mellan 24–68 år, med en snittålder på 43 år. I företaget finns en mängd olika språk och kulturer representerade. Detta ser vi som en omtanke om medarbetarna, affären och projekten – kvaliteten i det vi gör blir helt enkelt bättre med mångfald.

Ledarskapsprogram för alla medarbetare

Under 2018 genomfördes en stor utbildningsinsats för alla medarbetare i syfte att stärka vårt ledarskap, vårt affärsmannaskap samt förståelse för våra grundvärderingar. Ledarskapsprogrammet bestod av fyra olika moduler där tre av dem innebar en grundlig genomgång i situationsanpassat ledarskap i syfte att stärka vårt ledarskap i alla olika situationer. Den fjärde modulen var ett skräddarsytt affärsmannaskapsspel där alla deltagare får testa att leda ett simulerat företag med många likheter med Åke Sundvall Byggnads AB.

För oss var det viktigt att alla medarbetare deltog i programmet eftersom alla i vårt företag är ledare även om de inte per definition är chefer. Som till exempel arbetsledare har du ansvar för flera olika discipliner och därmed medbyggare. Och som platschef har du ansvar att leda såväl ditt team på plats som alla medbyggare för att leverera i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Det blir mer och mer viktigt att ha ett tydligt ledarskap för att skapa ett engagemang och en arbetsglädje utöver grundfaktorerna tid, ekonomi & kvalitet. Ett bra ledarskap ger mer sannolikt högt engagerade medarbetare och bra resultat i projekten än tvärtom.

Under 2019 är planen att fortsätta bygga på de grundstenar i ledarskap och affärsmannaskap som etablerades genom programmet.

Föräldraledighet

Vi vill att alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter vad gäller ansvar och inflytande inom såväl arbets-, familje- och samhällsliv. Det innebär bland annat att vi ser på föräldraskap som en positiv utveckling av individen och att vi förespråkar att både män och kvinnor nyttjar sin rätt till föräldraledighet.

Under 2018 har 4 kvinnor och 6 män varit föräldralediga på Åke Sundvall.

En attraktiv arbetsplats

Vi vill vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser inom vår bransch. Vi använder oss av den internationellt vedertagna metoden NPS, Net Promoter Score, som är ett mått för att mäta sannolikheten att rekommendera sin arbetsplats för vänner och bekanta. Vi har använt oss av metoden sedan 2015 och har ett bättre NPS-värde än branschgenomsnittet i Sverige. I detta vägs flera aspekter in, bland annat:

 • Frisknärvaro.
 • Säker arbetsplats.
 • Att våra medarbetare vill stanna längre hos oss än genomsnittet på marknaden.
 • Möjlighet till kompetensutveckling och karriär.

Säker arbetsplats

Vi vill naturligtvis att alla ska komma hem oskadda efter arbetet. Det är så självklart för oss att vi inte ens har ett mål för det. Vi arbetar ständigt för en säkrare arbetsplats – varje dag, hela tiden.

Under 2018 hade vi två olyckor med sjukskrivning som följd och fyra allvarliga tillbud på våra byggarbetsplatser.

Jämställd arbetsplats

Hållbarhetsaspekt Mål Utfall 2018
Jämställd arbetsplats Jämn fördelning mellan män
& kvinnor i produktion
Mål 2018 PC: 30% Kvinnor / 70% Män
EI: 40% Kvinnor / 60% Män
AL: 30% Kvinnor / 70% Män
PC: 0% Kvinnor / 100% Män
EI: 50% Kvinnor / 50% Män
AL: 13% Kvinnor / 87% Män
Mål 2019 PC: 10% Kvinnor / 90% Män
EI: 50% Kvinnor / 50% Män
AL: 30% Kvinnor / 70% Män
Mål 2021 PC: 50% Kvinnor / 50% Män
EI: 50% Kvinnor / 50% Män
AL: 50% Kvinnor / 50% Män
God psykosocial och fysisk arbetsmiljö God psykosocial och fysisk arbetsmiljö TEI, LSI, EI, NPS
Mål 2018 **TEI: > 75
LSI: > 76
EI: > 82
NPS: > 28
TEI: 79
LSI: 75
EI: 83
NPS: 28
Mål 2019 TEI: > 79
LSI: > 75
EI: > 83
NPS: > 28
Mål 2021 Över branschsnitt
Utbildning och kompetens Varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan.
Mål 2018 100% 100%
Mål 2019 100%
Mål 2021 100%
Attraktiv arbetsplats Genomsnittlig anställningstid mer än 5 år
Mål 2018 3 år
Mål 2019 3 år
Mål 2021 > 5 år

Föräldraledighet

Antal medarbetare som har tagit ut föräldraledighet under året

4

Kvinnor

6

Män

Allvarliga tillbud och olyckor

Allvarliga tillbud:

4

Olyckor:

2

Arbetsplatssjukdom:

2

Hållbarhetsområde 2: De hus och kvarter vi bygger

Vi bygger för framtiden. Det innebär att de hus och kvarter vi bygger alltid ska bidra till den hållbara staden. Att ha fokus på trygga områden och miljösmart byggande är därmed grundläggande för oss.

Resurseffektivt byggande, sunda boendemiljöer och långsiktiga miljöval är bara en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi är certifierade enligt BF9K, branschens eget kvalitetscertifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

För att det ska vara lätt att göra rätt har vi formulerat rutiner och riktlinjer i vårt verksamhetssystem ÅSA – Åke Sundvalls Arbetssätt. ÅSA ökar effektiviteten i verksamheten, kvaliteten på arbetet som utförs och kvalitet- och miljöprestanda i slutprodukten.

Kvalitetsledningssystem och byggprocess

Hur vårt kvalitetsledningssystem stöttar vår byggprocess

Garantibesiktning
 • Vi mäter antalet markanvisade bostäder per år. Efter att en markanvisning tilldelats påbörjas arbetet med att arbeta fram en detaljplan.
 • Under detaljplaneskedet sker flertalet möten för att säkerställa arkitektonisk kvalitet, ekonomisk kvalitet och miljömässig kvalitet. Dessutom vill vi att huset ska leverera i enlighet med vår vision att skapa stadens mest omtyckta områden. Om ja – går projektet vidare. Synpunkter från samråd arbetas in och diskuteras löpande i syfte att skapa det hus som marknaden efterfrågar.
 • Först när en detaljplan vunnit laga kraft kan vi ansöka om bygglov och påbörja en mer detaljerad projektering tillsammans med olika discipliner. Löpande sker flertalet projekteringsmöten för att säkerställa kvalitet. Platsorganisationen utses för att i tidiga skeden arbeta med sin produktionskalkyl och etablera samarbeten med våra kommande medbyggare.
 • Vi gör en detaljerad planering för kvalitet, miljö och säkerhet för projektet. Löpande sker egenkontroller och riskanalyser samt interna kvalitetsrevisioner. Vi får även besök av DNV (Det Norske Veritas) som kontrollerar att vi följer vårt verksamhetssystem.
 • Flertalet kontrollstationer är inbyggda i vårt verksamhetssystem för att säkerställa att vår slutprodukt uppfylls enligt krav i avtal. Tex Tillvalskontroll, försyn, förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, efterbesiktning med inbjuden kund.
 • En slutbesiktning utförs av SBR auktoriserade besiktningsmän som besiktigar gentemot entreprenadhandlingarna. Kontrollansvarig (KA) har till uppgift att säkerställa kontroll av kraven i BBR.
 • Alla kunder/hyresgäster tillträder fastigheten.
 • Efter två år sker en så kallad garantibesiktning då garantifel som upptäckts efter att lägenheten tagits i bruk ska åtgärdas.

Svanen

Vi har, utan att egentligen sätta ord på det, länge arbetat med att bygga miljömässigt goda bostäder där både användande av naturresurser och hälsosam inomhusmiljö är viktiga och självklara parametrar. När vi kände att vi ville förtydliga det för både oss själva och omvärlden valde vi att göra det med hjälp av Nordiska Ministerrådets miljömärkning Svanen. Vi vill, som Svanen uttrycker det, rädda världen lite varje dag. Att bo i ett av våra hus ska vara ett enkelt sätt att göra rätt.

Åke Sundvalls miljömål för 2018 var därför att identifiera förutsättningarna för att kunna bygga ett Svanenmärkt hus och därefter utveckla vårt verksamhetssystem ÅSA att stödja ett sådant projekt. Det visade sig att mycket redan fanns på plats, men att vissa delar behövde förtydligas för att Svensk Miljömärkning skulle vara trygga i att vi kan bygga hus som uppfyller Svanens högt ställda krav. Redan i november erhöll vi Grundlicens för Svanen och fick motta diplomet ur VD för Svensk Miljömärknings hand under en högtidlig ceremoni (som kallas Green Friday).

Vi har utsett vårt första Svanenprojekt – Knekten och Maja – två fina hus i Gubbängen söder om Stockholm som under året har projekterats för att bli studentboenden.

Färdplan för en klimatneutral byggsektor

Sverige växer. Inom tio år kommer vi att vara 11 miljoner invånare, enligt SCB. Befolkningsökningen kräver stora investeringar i fler bostäder samtidigt som torkan och bränderna sommaren 2018 visade hur sårbart vårt vardagsliv är för den klimatförändring som redan pågår. Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Parallellt med att vi bygger fler bostäder måste därför även utsläppen minska.

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ för att möjliggöra en klimatomställning där Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Byggbranschen deltar i initiativet genom att ha utarbetat Färdplan för klimatneutral byggsektor med en mängd konkreta aktiviteter och uppmaningar för att möjliggöra klimatomställning till ett fossilfritt Sverige.

Under året har Åke Sundvall anslutit sig till Fossilfritt Sverige och VD undertecknat Färdplanen för en klimatneutral byggsektor. Startskottet gick vid Byggnadsindustriernas workshop med deltagare från hela värdekedjan där fler än 50 konkreta projektidéer noterades. Vårt bidrag till projektbanken var att uppmärksamma behovet av en metod för små och medelstora företag att på ett jämförbart och transparant sätt mäta och kommunicera klimatpåverkan för att kunna minska densamma. Detta innefattar att vi gärna deltar i en arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer för att skapa metoden.

Färdplanen ska leda till:

 • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser
 • 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
 • 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
 • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend
 • 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål

Målen är satta utifrån 2015 års utsläppsnivåer och är i absoluta ton koldioxidekvivalenter.

Åke Sundvalls utsläpp av fossil koldioxid

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Av de inhemska utsläppen kommer cirka 55 procent från uppvärmning av byggnader, cirka 26 procent från byggverksamhet (nyproduktion/rivning) och resterande cirka 19 procent från övrig fastighetsförvaltning (renovering/ombyggnad).

De ca 26 procent från byggverksamheten fördelas ungefär med 75% material, 5% transport till byggarbetsplatsen, 10% byggproduktion och 10% markarbeten, pålning etc. Av materialet står enbart tillverkningen av betong för ca hälften av koldioxidutsläppen. Vi har under 2018 använt 9 536 ton betong för att gjuta husgrunder, garage, ytterväggar och bjälklag. Då ett ton betong genererar ca 700 kg koldioxid vid tillverkningen av det, har våra projekt under året stått för 6 675 ton fossil koldioxid.

Avfall

Materialanvändning och avfallshantering är två miljöfrågor med stark koppling till varandra. I linje med en mer hållbar utveckling jobbar vi mot ett cirkulärt kretslopp genom att sortera avfallet i olika fraktioner för att kunna återanvända eller återvinna. Byggnadens projektering påverkar i hög grad sammansättning och mängd avfall och restprodukter under byggskedet.

Restprodukter från varje byggarbetsplats källsorteras utifrån platsens förutsättningar, ibland måste dock olika sorters rester kastas i samma container på grund av utrymmesbrist. Det mesta av det blandade avfallet består av trä och brännbart material som transporteras till särskilda sorterings- och återvinningsanläggningar. Rena avfallsfraktioner transporteras till återvinningsanläggningar som bearbetar avfallet till returråvaror för tillverkning av nya produkter, energiråvara eller fyllnadsmassor.

Avfall som är farligt för människors hälsa eller för miljön får inte blandas, varken med andra fraktioner eller med farligt avfall av annan sort. Detta avfall måste transporteras till särskilda anläggningar för kontrollerad destruktion.

Under 2018 har våra byggarbetsplatser lämnat

Fraktion Vikt i ton / % Behandling
Skrot & metall 49,91 / 6% Återvinning
Trä 137,18 / 16% Materialåtervinning/Energiutvinning
Brännbart 195,42 / 23% Energiutvinning
Kontors & Bodsopor 2,56 / 0 Energiutvinning
Gips 79,01 / 9% Materialåtervinning
Fyllnadsmassor 46,46 / 6% Materialåtervinning
Betong 8,24 / 1% Fyllnadsmassor
Blandat avfall 238,59 / 29% Sorteras
Deponi 68,62 / 8% Återvinns ej
Mineralull 9,76 / 1% Materialåtervinns

Farligt avfall som sorterats ut under 2018

 • Brandsläckare 26 st
 • Batteri bly 1 st
 • Lysrör 156 st
 • Lampor 517 st
 • Aerosoler 112 kg
 • Batterier 17 kg
 • Härdare 53 kg
 • Förpackningar 76 kg
 • El-avfall 1 267 kg
 • Färg 1 126 kg
 • Lösningsmedel 122 kg
 • Baser 4 kg
 • Tryckimpregnerat trä 1 640 kg

Grönytefaktor och ekosystemtjänster

I kommunernas planläggning av nya områden anges ofta en grönytefaktor (GYF) vilket är ett planeringsverktyg för att medvetet arbeta med ekosystemtjänster, grönska, dagvatten och sociala värden i planering och byggande.

I våra projekt planerar vi alltid in växtlighet med olika sorters träd, buskar, blommor och fetbladsväxter. Växterna ger förutsättningar för en rad ekosystemtjänster som bidrar till människans välbefinnande, däribland pollinering och fröspridning, klimatreglering som ökar luftfuktigheten, renare luft, syrebildning och naturlig vattenreglering.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för rekreation, lek och vistelse i attraktiva gröna rum, fördröjning och rening av kvarterets dagvatten, större mångfald i växtlighet, renare luft och ett behagligt lokalklimat.

Utmärkelser

Vi har en vision om att skapa stadens mest omtyckta områden. Att våra hus ska sätta prägel på området de befinner sig i och få människor och staden att må bra. Ett sätt att veta att vi arbetar på rätt sätt sker när vi får en utmärkelse för något vi byggt.

Under 2018 tilldelades vårt projekt Tensta Torn Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris. Enligt formuleringen som du kan läsa i sin helhet här intill vill de framförallt lyfta fram Åke Sundvalls dådkraft att göra staden vackrare och mer mångsidig. Tensta Torn anses vara årets djärvaste, smartaste och mest meningsfulla höghus. En motivering som på riktigt är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt mot vår vision.

Under 2018 kan vi dessutom stoltsera med inte mindre än två finalist-nomineringar (av tio totalt) till Årets Stockholmsbyggnad för våra projekt Brf Vällingby Allé i Vällingby samt Brf Magelungsterrassen i Farsta.

Vi har också uppmärksammats genom annat arbete än vårt byggande. Vår publikation om vår företagshistoria; ”75 år av Omtanke” var med bland finalistbidragen till Publishingpriset och Svenska Designpriset.

Slutligen har vi även fått ett erkännande för vårt projekt inom ramen för SBUF som handlade om att skapa en vägledning till att hållbarhetsrapportera för små- och medelstora företag inom bygg- och anläggningsbranschen. För detta blev vi nominerade till Årets Innovation 2018 av SBUF.

Hållbarhetsområde 2

Hållbarhetsaspekt Mål Utfall 2018
Kvalitet Färre besiktningsanmärkningar/1 000 BTA vid 2-års besiktning
jmf föregående år Bostäder för sig, övr byggnation för sig
Mål 2018 7,1/1000 BTA Bostäder
4,1/1000 BTA
Övriga byggnader
Mål 2019 < 7/1000 BTA
bostäder
< 4/1000 BTA
Övriga byggnader
Mål 2021 Redovisat 4 år med kontinuerligt minskande antal besiktningsanm
Miljö Implementering av Svanen i egna projekt
Mål 2018 Fastslå ett projekt för Svanenmärkning samt kartlägga status
för detsamma
Valt projekt:
Sicklingen
Kartlagd status:
Möjlig
Mål 2019 Fastslå ett nytt Svanenprojekt
Mål 2021 Få en återkommande kund att köpa Svanenmärkt hus av oss
Energi Högst 80 % tillförd energi i förhållande till lagkrav
Mål 2018 Högst 80 % tillförd energi i förhållande till lagkrav Målet är uppfyllt i varje projekt
Mål 2019 Högst 80 % tillförd energi i förhållande till lagkrav
Mål 2021 Högst 80 % tillförd energi i förhållande till lagkrav

Markanvisningar och utmärkelser

Antal markanvisningar bostäder och antal utmärkelse/nomineringar under året

Markanvisningar

1

Nomineringar

4

Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris

1

Biologisk mångfald

Gröna gårdar och växtlighet i vår planering; biologisk mångfald.

Knäckepilen Granithusen

Energimätning

Antal bostäder med individuell mätning och installerade m2 solceller

Bergvärme

bostäder med individuell energimätning

92

70 m2 solceller

Hållbarhetsområde 3: Våra kunder och affärspartners

Vi tror på ett hållbart företagande. Förtroende från medarbetare, konsumenter, investerare och andra intressenter är inget man får – det är något man förtjänar. Att agera öppet och ärligt och respektera individer, företag och överenskommelser är en självklarhet för varje verksamhet som vill finnas kvar långsiktigt på marknaden.

Att Åke Sundvall nu är inne på sitt 77:e år visar att vi lever som vi lär. Vi har valt att tydliggöra det genom att utgå från Sveriges Byggindustriers etiska riktlinjer och FN:s riktlinjer för hållbart företagande i vårt arbete vilket också återspeglas i vår uppförandekod.

Nöjda Kunder

Att ha nöjda kunder är en förutsättning för långsiktig överlevnad oavsett vilken bransch du arbetar i. En kund för Åke Sundvall kan vara en bostadsköpare, det kan vara en person som bor i en av våra hyresfastigheter, och det kan vara en fastighetsägare som vill att vi bygger något åt dem. Oavsett vem vår kund kan vara är det viktigt för oss att arbeta på ett sätt så att de blir nöjda.

Att arbeta för en nöjd kund börjar vid den första kontakten med oss vilket kan vara via vår hemsida, via mail, vid ett event eller ett möte. För en bostadsköpare kan tiden från första kontakt till att man flyttar in i sin bostad vara väldigt lång. Det kräver att vi som företag har en tydlig process och är tydliga i vår kommunikation så att kunden alltid känner sig trygg och välinformerad. Relationen med kunden fortsätter dock även efter en bostad eller fastighet är färdigställd och som hyresgäst pågår den kontinuerligt.

Under 2018 har vi haft än mer fokus på att tydliggöra varje steg i kundens köpresa genom att sätta interna aktiviteter och rutiner som beskriver vad vi gör vid varje steg för att kunden ska känna sig välinformerad och trygg i sitt köp. Vi etablerade en helt ny avdelning på Åke Sundvall kallad Kundservice i syfte att skapa än bättre informationsprocesser och delaktighet under framförallt bostadsköparnas köpprocess. I samband med etableringen av vår nya avdelning köptes även ett nytt affärssystem in för att hantera kundärenden mer rationellt och säkert. Vi kan konstatera att vår hantering av ärenden har blivit väsentligt bättre men att vi fortfarande har en bit att gå för att nå våra mål på Nöjd Kund Index (NKI). Vi hoppas att under 2019 se effekterna av vårt fokus på rutiner och organisationsförändringar som gjorts för att förbättra upplevelsen av oss som aktör.

Inköp

Vi vill arbeta aktivt med att etablera långsiktiga relationer till våra medbyggare. De vi kallar medbyggare är allt från leverantörer och konsulter till underentreprenörer och arkitekter som är med och skapar hållbara hus och kvarter tillsammans med oss. Vi genomför studieresor till tänkta leverantörer och värderar högt att ha ett samarbete där båda parter ska känna sig nöjda och få möjlighet att utvecklas. Vår inköpsavdelning arbetar kontinuerligt med att skriva tydliga avtal som bygger på just detta. Genom avtalen kan båda parter fokusera på det som ska åstadkommas, det vill säga vackra hus som gör att människor och staden mår bra. I alla våra beställningar har vi också med vår uppförandekod som en del av vårt avtal. Uppförandekoden syftar till att aktivt lyfta och prata om värderingar och arbetssätt, vilket i sin tur leder till bättre samarbeten och tydligare gemensamma ambitioner och mål. Den gäller alla som arbetar i Åke Sundvall Byggnads AB och på våra arbetsplatser. Vi förväntar oss att även våra samarbetspartners respekterar och efterlever uppförandekoden, i den egna organisationen och i leverantörskedjan.

Vår uppförandekod är ett förtydligande av vårt ställningstagande och våra värderingar i enlighet med devisen ”Byggt av omtanke” och bygger på Sveriges Byggindustriers uppförandekod. Vi följer även Internationella arbetsorganisationen (ILO) och FN:s principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption (Global Compact).

Hållbarhetsområde 3

Hållbarhetsaspekt Mål Utfall 2018
Nöjda kunder Återkommande uppdrag från externa beställare >50%
Mål 2018 50% 50%
Mål 2019 50%
Mål 2021 50%
Alltid nöjda kunder NKI>Branschsnitt
> 72 65
Mål 2019 > 72
Mål 2021 Över branschsnitt
Antikorruption 0 korruptionshändelser eller brott mot mänskliga rättigheter
Mål 2018 0 korruptionshändelser 0 korruptionshändelser
Mål 2019 0 korruptionshändelser
Mål 2021 0 korruptionshändelser eller brott mot mänskliga rättigheter

Kunder

Aktivitet för nöjda kunder

Ett nytt ärendehanteringssystem inköpt och driftsatt

Projektspecifik planering inför inflyttning med rubrikerna Information och kundträffar, Ärendehantering, Besiktningsförfarande, Organisation, Utbildning,

Förbättrade interna rutiner; tex Platsledningens överlämnande av byggprojektet till kundansvariga, Tillvalssyner som komplement till egenkontroller, Fler möten och kontakter med kunden både inför och efter inflyttning

Antikorruption

Motsäger oss korruption och brott mot mänskliga rättigheter

Utarbetande av Uppförandekod

Uppförandekoden i alla avtal och på alla byggarbetsplatser

Mänskliga rättigheter

Åke Sundvall motsäger sig all form av brott mot mänskliga rättigheter

Vi har utarbetat och antagit en uppförandekod

Byggt av Omtanke

Ända sedan Åke Sundvall startades för 76 år sedan har vi tagit hand om och byggt hus utifrån en och samma idé: att de ska hålla länge, sätta prägel på kvarteret och få människor att trivas.

Priser
 • Antal anställda: Cirka 80
 • Årets Byggnad 2014
 • Årets Stockholmsbyggnad 2014
 • Huddinge kommuns Skönhetspris 2014
 • Årets Stockholmsbyggnad 2011
 • Solna stadsmiljöpris 2001
 • Stockholms läns hembygdsförbunds pris 2000

Omtanke sedan 1942

För att lyckas genomföra vår idé om att skapa stadens mest omtyckta områden är det en sak vi alltid sätter främst: omtanke. Omtanke är känslan vi vill ska sitta i väggarna. I väggarna på de hus vi bygger och tar hand om. Och i väggarna på det företag vi driver i Åke Sundvalls anda.

Omtanke om husen. Att de byggs med kunskap och skicklighet och tas om hand med omsorg, så att de lever och håller i generationer.

Omtanke om staden och kvarteret. Att husen är vackra, hållbara och funktionella och att de tillför något extra till området de befinner sig i.

Omtanke om affären. Att våra uppdrags-givare, kunder, samarbetspartners och leverantörer känner att de gör en trygg och långsiktig överenskommelse med ett pålitligt företag.

Omtanke om människorna. De som bor och verkar i våra fastigheter, som känner att de köpt eller hyrt något som de och deras familjer eller verksamheter kan trivas och utvecklas i.

Omtanke om våra medarbetare. Att vi mår bra, har roligt tillsammans och att vi stöttar varandra till att ständigt bli bättre.