Hållbarhet för oss

Vår affärsidé är att bygga och ta hand om hus som håller länge, sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Vi tror på kvalitetstänkande och personligt engagemang. I våra projekt utgår vi från varje plats unika förutsättningar för att skapa den byggnad som tillför staden största möjliga värde i form av arkitektur, boendemiljö och social och ekologisk hållbarhet.

Vi är med från ett tidigt skede och arbetar fram idéer till nya hus och kvarter. Det är viktigt för oss för att kunna vara med och bidra till att skapa ett samhälle där människor lever i ekonomisk, ekologisk och social balans.

Vårt hållbarhetsarbete är en del av vår affärsplan och styrs genom mål och vårt verksamhetssystem ÅSA – Åke Sundvalls Arbetssätt. Hållbarhetsarbetet genomsyras i allra högsta grad av samhället vi lever i, samtidigt som vi i vår tur påverkar samhället.

I sammanhanget är det värt att lyfta fram hur de tre olika hållbarhetsaspekterna påverkar oss, samt vad vi gör för att bidra till samhället på bästa sätt.

Om Åke Sundvall

Affärsidé: Att bygga och ta hand om hus som får människor och staden att må bra.

Vision: Att skapa stadens mest omtyckta områden – kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter växer och utvecklas.

Värderingar: Vår värdegrund vilar på stort personligt engagemang och kvalitetstänk. Ledorden är Glädje, Ambition, Lyhördhet och Ansvar.

Antal bostäder i vår projektportfölj som kommer att byggstarta 2019-2024 (studentbostäder, Hyresrätter, Bostadsrätter, radhus mm):
 • 242 st
 • 162 st
 • 9 000 m2
 • cirka 3000
 • Detta motsvarar hem för ca 6 900 personer. 6 900 människor som får möjlighet att flytta in i nya, hållbara hem att trivas i - år efter år.

Globala hållbarhetsmål – och vår relation till dem

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål med syfte att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. Vi på Åke Sundvall kan genom vår verksamhet påverka några av dessa globala mål i en positiv riktning. Nedan beskriver vi de områden som vi bidrar
till extra mycket i vårt arbete.

Hälsa och välbefinnande

Vi verkar för en aktiv friskvård hos våra medarbetare och utformar hus och kvarter där människor kan trivas och utvecklas.

Jämställdhet

Vi strävar efter en jämställd och jämlik arbetsplats med jämn fördelning av män och kvinnor där alla medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Hållbar energi för alla

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbara städer och samhällen

Rent vatten och sanitet

Genom vår projektutveckling och byggprocess verkar vi för en begränsad miljöpåverkan genom att bygga energieffektiva hus med hållbara material samt utforma hus och kvarter som bidrar till trygghet och social samvaro.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fredliga och inkluderande samhällen

Vi står bakom Sveriges Byggindustriers etiska riktlinjer mot korruption och för schyssta arbetsvillkor. För oss är det viktigt att även de företag vi samarbetar med följer dessa riktlinjer. Vi har dessutom en egen uppförandekod som du kan läsa mer om under avsnittet ”Våra kunder och affärspartners”.

MEDARBETARE

Alla medarbetare på Åke Sundvall som på olika sätt skapar stadens mest omtyckta områden. Vi som arbetar här nu, de som arbetat hos oss tidigare och våra framtida medarbetare.

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna

Frågorna hanteras i vår HR process:

 • Kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö & Hälsa
 • Uppförandekod
 • Jämställdhet & Mångfald
 • Rekrytering
Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckefrågorna Hållbarhetsaspekt
Möjlighet till kompetens och karriärutveckling Medarbetarundersökning Arbetsmiljö
Företagskultur och ledarskapet Medarbetarsamtal / Utvecklingssamtal Jämställdhet / Mångfald
Trivsam arbetsmiljö Kvartalsmöten och Åkes brev Utbildning & Kompetens
Säker arbetsmiljö Målkort och Utbildningsplan
Mångfald Friskvård
Trivsel Gemensamma frukostar / fika
Friskvård Koncerngemensamma konferenser
Förmåner Gruppmöten
Interna utbildningar

MEDBYGGARE

De vi kallar medbyggare är allt från leverantörer och konsulter till underentreprenörer och arkitekter som är med och skapar hållbara hus och kvarter tillsammans med oss.

 

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna

Frågorna hanteras i vår kalkyl- och inköpsprocess, vårt kommunikationsarbete samt i vårt arbete rörande kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckefrågorna Hållbarhetsaspekt
Tydliga och rättvisa avtal Avtalsförhandling Antikorruption
Betalningstider Avtalspartsmöten Förhindra brott mot mänskliga rättigheter
Leverans enligt avtal Egenkontroller
Ansvarsfulla inköp & socialt ansvar Erfarenhetsåterföring efter projekt
Gemensamt ansvar för kvalitet, kreativitet Projekteringsmöten
Avfallshantering Byggsamordningsmöten
Arbetsmiljö Verksamhetssystem med rutiner och mallar
Fabriksbesök

KUNDER

Våra kunder är alla de hyresgäster och bostadsköpare som driver verksamhet eller bor i de hus som vi bygger och tar hand om. Bland våra kunder finns även uppdragsgivare för entreprenadjobb.

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna
Frågorna hanteras i vår projektutvecklingsprocess från markförvärv till projektering och byggnation samt i vårt kommunikations- och kundvårdsarbete.

Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckelfrågorna Hållbarhetsaspekt
Tider NKI-undersökning Energianvändning/miljömärkning av byggnader
Investering Besiktningar Antikorruption
Rätt kvalitet Samarbeten med olika arkitekter, landskapsarkitekter samt inredningsarkitekter Materialens miljö - och hälsopåverkan/ Inbyggda material
Funktionalitet Miljökrav i byggprocessen Kunders hälsa och säkerhet
Hållbart boende/fastighet ”Lätt att göra rätt” Tillvalsmöten
Estetik & arkitektur Byggplatsvisningar
Läge, kommunikationer, grönområden Beställarmöten/Avtalspartsmöten
Trygghet & säkerhet

MÖJLIGGÖRARE

Markägare, finansiärer, politiker och andra beslutsfattare som ger markanvisningar och möjliggör för oss att bygga och utveckla staden.

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna
Frågorna hanteras i vårt kommunikationsarbete samt i vår projektutvecklingsprocess från markförvärv, planprocess och projektering.

Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckelfrågorna Hållbarhetsaspekt
Socialt ansvarstagande Kontinuerliga möten i varje kommun vi verkar Antikorruption
Hållbar stadsutveckling Aktör som ankarbyggherre Förhindra brott mot mänskliga rättigheter
Avfallshantering Medverkan vid olika mässor, möten mm som kommuner anordnar Avfallshantering
Grönytefaktor Kontinuerlig samordning och uppföljning av nyckeltal tillsammans med finansiärer Energianvändning/miljömärkning av byggnader
Klimat & energi Minska energianvändning och miljöpåverkan genom att kontinuerligt analysera och utvärdera användandet av olika material och metoder.
Avkastning Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljörevisioner
Materialval som bidrar till sund boendemiljö/vistelsemiljö Löpande information i våra olika kommunikationskanaler
Styrelsemöten

AMBASSADÖRER

Våra ambassadörer är mäklare, fastighetsförvaltare och andra samarbetspartners. De som representerar oss, kommunicerar vårt erbjudande och är vår förlängda arm gentemot våra kunder.

Våra processer som hanterar nyckelfrågorna
Frågorna hanteras i vår inköpsprocess, vårt kommunikationsarbete samt i vårt förvaltnings- och kundvårdsarbete.

Nyckelfråga för intressenten Exempel på dialog/aktivitet för att bemöta nyckelfrågorna Hållbarhetsaspekt
Kvalitet Upphandling av lokala mäklare inför varje projekt. Antikorruption
Hållbara material Förvaltningsmöten Förhindra brott mot mänskliga rättigheter
Lättskött och välmående hus Kontinuerliga avstämningsmöten Kunders hälsa & säkerhet
Medverkan att påverka hållbart byggande Avtalsskrivning för varje upphandling av entreprenad sker.
Tydliga och rättvisa avtal Genomgång av Åke Sundvalls uppförandekod i samband
med avtalsskrivning
Samarbete med olika livsstilsinspiratörer

Jämställd arbetsplats

Hållbarhetsaspekt Mål Utfall 2018
Jämställd arbetsplats Jämn fördelning mellan män
& kvinnor i produktion
Mål 2018 PC: 30% Kvinnor / 70% Män
EI: 40% Kvinnor / 60% Män
AL: 30% Kvinnor / 70% Män
PC: 0% Kvinnor / 100% Män
EI: 50% Kvinnor / 50% Män
AL: 13% Kvinnor / 87% Män
Mål 2019 PC: 10% Kvinnor / 90% Män
EI: 50% Kvinnor / 50% Män
AL: 30% Kvinnor / 70% Män
Mål 2021 PC: 50% Kvinnor / 50% Män
EI: 50% Kvinnor / 50% Män
AL: 50% Kvinnor / 50% Män
God psykosocial och fysisk arbetsmiljö God psykosocial och fysisk arbetsmiljö TEI, LSI, EI, NPS
Mål 2018 **TEI: > 75
LSI: > 76
EI: > 82
NPS: > 28
TEI: 79
LSI: 75
EI: 83
NPS: 28
Mål 2019 TEI: > 79
LSI: > 75
EI: > 83
NPS: > 28
Mål 2021 Över branschsnitt
Utbildning och kompetens Varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan.
Mål 2018 100% 100%
Mål 2019 100%
Mål 2021 100%
Attraktiv arbetsplats Genomsnittlig anställningstid mer än 5 år
Mål 2018 3 år
Mål 2019 3 år
Mål 2021 > 5 år

Föräldraledighet

Antal medarbetare som har tagit ut föräldraledighet under året

4

Kvinnor

6

Män

Allvarliga tillbud och olyckor

Allvarliga tillbud:

4

Olyckor:

2

Arbetsplatssjukdom:

2

Kvalitetsledningssystem och byggprocess

Hur vårt kvalitetsledningssystem stöttar vår byggprocess

Garantibesiktning
 • Vi mäter antalet markanvisade bostäder per år. Efter att en markanvisning tilldelats påbörjas arbetet med att arbeta fram en detaljplan.
 • Under detaljplaneskedet sker flertalet möten för att säkerställa arkitektonisk kvalitet, ekonomisk kvalitet och miljömässig kvalitet. Dessutom vill vi att huset ska leverera i enlighet med vår vision att skapa stadens mest omtyckta områden. Om ja – går projektet vidare. Synpunkter från samråd arbetas in och diskuteras löpande i syfte att skapa det hus som marknaden efterfrågar.
 • Först när en detaljplan vunnit laga kraft kan vi ansöka om bygglov och påbörja en mer detaljerad projektering tillsammans med olika discipliner. Löpande sker flertalet projekteringsmöten för att säkerställa kvalitet. Platsorganisationen utses för att i tidiga skeden arbeta med sin produktionskalkyl och etablera samarbeten med våra kommande medbyggare.
 • Vi gör en detaljerad planering för kvalitet, miljö och säkerhet för projektet. Löpande sker egenkontroller och riskanalyser samt interna kvalitetsrevisioner. Vi får även besök av DNV (Det Norske Veritas) som kontrollerar att vi följer vårt verksamhetssystem.
 • Flertalet kontrollstationer är inbyggda i vårt verksamhetssystem för att säkerställa att vår slutprodukt uppfylls enligt krav i avtal. Tex Tillvalskontroll, försyn, förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, efterbesiktning med inbjuden kund.
 • En slutbesiktning utförs av SBR auktoriserade besiktningsmän som besiktigar gentemot entreprenadhandlingarna. Kontrollansvarig (KA) har till uppgift att säkerställa kontroll av kraven i BBR.
 • Alla kunder/hyresgäster tillträder fastigheten.
 • Efter två år sker en så kallad garantibesiktning då garantifel som upptäckts efter att lägenheten tagits i bruk ska åtgärdas.

Under 2018 har våra byggarbetsplatser lämnat

Fraktion Vikt i ton / % Behandling
Skrot & metall 49,91 / 6% Återvinning
Trä 137,18 / 16% Materialåtervinning/Energiutvinning
Brännbart 195,42 / 23% Energiutvinning
Kontors & Bodsopor 2,56 / 0 Energiutvinning
Gips 79,01 / 9% Materialåtervinning
Fyllnadsmassor 46,46 / 6% Materialåtervinning
Betong 8,24 / 1% Fyllnadsmassor
Blandat avfall 238,59 / 29% Sorteras
Deponi 68,62 / 8% Återvinns ej
Mineralull 9,76 / 1% Materialåtervinns

Hållbarhetsområde 2

Hållbarhetsaspekt Mål Utfall 2018
Kvalitet Färre besiktningsanmärkningar/1 000 BTA vid 2-års besiktning
jmf föregående år Bostäder för sig, övr byggnation för sig
Mål 2018 7,1/1000 BTA Bostäder
4,1/1000 BTA
Övriga byggnader
Mål 2019 < 7/1000 BTA
bostäder
< 4/1000 BTA
Övriga byggnader
Mål 2021 Redovisat 4 år med kontinuerligt minskande antal besiktningsanm
Miljö Implementering av Svanen i egna projekt
Mål 2018 Fastslå ett projekt för Svanenmärkning samt kartlägga status
för detsamma
Valt projekt:
Sicklingen
Kartlagd status:
Möjlig
Mål 2019 Fastslå ett nytt Svanenprojekt
Mål 2021 Få en återkommande kund att köpa Svanenmärkt hus av oss
Energi Högst 80 % tillförd energi i förhållande till lagkrav
Mål 2018 Högst 80 % tillförd energi i förhållande till lagkrav Målet är uppfyllt i varje projekt
Mål 2019 Högst 80 % tillförd energi i förhållande till lagkrav
Mål 2021 Högst 80 % tillförd energi i förhållande till lagkrav

Markanvisningar och utmärkelser

Antal markanvisningar bostäder och antal utmärkelse/nomineringar under året

Markanvisningar

1

Nomineringar

4

Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris

1

Biologisk mångfald

Gröna gårdar och växtlighet i vår planering; biologisk mångfald.

Knäckepilen Granithusen

Energimätning

Antal bostäder med individuell mätning och installerade m2 solceller

Bergvärme

bostäder med individuell energimätning

92

70 m2 solceller

Hållbarhetsområde 3

Hållbarhetsaspekt Mål Utfall 2018
Nöjda kunder Återkommande uppdrag från externa beställare >50%
Mål 2018 50% 50%
Mål 2019 50%
Mål 2021 50%
Alltid nöjda kunder NKI>Branschsnitt
> 72 65
Mål 2019 > 72
Mål 2021 Över branschsnitt
Antikorruption 0 korruptionshändelser eller brott mot mänskliga rättigheter
Mål 2018 0 korruptionshändelser 0 korruptionshändelser
Mål 2019 0 korruptionshändelser
Mål 2021 0 korruptionshändelser eller brott mot mänskliga rättigheter

Kunder

Aktivitet för nöjda kunder

Ett nytt ärendehanteringssystem inköpt och driftsatt

Projektspecifik planering inför inflyttning med rubrikerna Information och kundträffar, Ärendehantering, Besiktningsförfarande, Organisation, Utbildning,

Förbättrade interna rutiner; tex Platsledningens överlämnande av byggprojektet till kundansvariga, Tillvalssyner som komplement till egenkontroller, Fler möten och kontakter med kunden både inför och efter inflyttning

Antikorruption

Motsäger oss korruption och brott mot mänskliga rättigheter

Utarbetande av Uppförandekod

Uppförandekoden i alla avtal och på alla byggarbetsplatser

Mänskliga rättigheter

Åke Sundvall motsäger sig all form av brott mot mänskliga rättigheter

Vi har utarbetat och antagit en uppförandekod

Byggt av Omtanke

Ända sedan Åke Sundvall startades för 76 år sedan har vi tagit hand om och byggt hus utifrån en och samma idé: att de ska hålla länge, sätta prägel på kvarteret och få människor att trivas.

Priser
 • Antal anställda: Cirka 80
 • Årets Byggnad 2014
 • Årets Stockholmsbyggnad 2014
 • Huddinge kommuns Skönhetspris 2014
 • Årets Stockholmsbyggnad 2011
 • Solna stadsmiljöpris 2001
 • Stockholms läns hembygdsförbunds pris 2000