Frågor och svar

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet.

Behandlar Åke Sundvall personuppgifter?

Ja, när du kontaktar oss, anmäler dig i intresseregistret eller när du ingår ett avtal med oss behandlar vi dina personuppgifter.

Behandlar Åke Sundvall känsliga personuppgifter?

Vi behandlar huvudsakligen inga känsliga personuppgifter. I vissa fall måste vi däremot behandla ditt personnummer. Om du hyr en bostad av oss eller om du är anställd på Åke Sundvall kan vi behandla känsliga personuppgifter om dig. Det kan exempelvis vara uppgifter om din hälsa eller uppgifter om att du är med i en fackförening.

Jag har skyddad identitet, hur ska jag gå till väga i kontakten med Åke Sundvall?

För att säkerställa att Åke Sundvall hanterar dina personuppgifter på rätt sätt bör du kontakta Åke Sundvalls Dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se.

Har Åke Sundvall utsett ett Dataskyddsombud?

Ja, vi har utsett ett Dataskyddsombud. Du kan kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se.

Vilka arbetsuppgifter har Åke Sundvalls Dataskyddsombud?

Till Dataskyddsombudets uppgifter hör bland annat att övervaka vår efterlevnad av dataskyddslagstiftning och interna policys avseende data- och integritetsskydd, vara en intern resurs i dataskyddsfrågor, vara tillgänglig för frågor avseende dataskydd från dig som registrerad samt samråda med Datainspektionen vid tveksamhet huruvida viss personuppgiftsbehandling är tillåten eller inte.

Hur arbetar Åke Sundvall med att förbättra sitt integritets- och dataskyddsarbete?

Vi har en årlig rutin för att följa upp och utveckla vårt integritets- och dataskyddsarbete. På så sätt säkerställer vi bland annat att vår personuppgiftsbehandling alltid är så säker som möjligt.

Hur längre sparar Åke Sundvall mina personuppgifter?

Det varierar hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Generellt sett ska vi gallra (dvs. radera) dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för oss att behandla personuppgifterna för att uppnå ändamålet för vilket personuppgifterna samlades in.

Behandlar vi dina personuppgifter i intresseregistret för ett bostadsprojekt, innebär det exempelvis att vi gallrar personuppgifterna när bostadsprojektet är färdigställt och slutsålt.

Hur ska jag gå till väga för att Åke Sundvall ska radera mina personuppgifter?

Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att det är möjligt att vi behandlar personuppgifter om dig som vi inte kan radera, exempelvis personuppgifter vi behöver behandla för att fullgöra ett avtal med dig eller som vi har en rättslig förpliktelse att behandla.

Vi vill också göra dig uppmärksam på att du inte längre kan behålla din plats i kön eller få löpande information om bostadsprojektets utveckling om vi inte längre behandlar dina personuppgifter.

Om du vill begära att vi ska radera dina personuppgifter klickar du här och fyller i formuläret. Du kommer då få ett svarsmail som du måste svara på för att bekräfta att du verkligen vill att vi raderar dina personuppgifter.

Om du vill att vi raderar personuppgifter som inte ligger i vårt intresseregister ska du skicka din begäran till dataskyddsombud@akesundvall.se.

Vilka åtgärder kan jag vidta om de personuppgifter som Åke Sundvall behandlar inte stämmer?

Vi gör vårt yttersta för att se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Om det, trots detta, skulle visa sig att vi behandlar personuppgifter som inte stämmer har du rätt att begära rättelse. Om du vill begära rättelse ska du kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se.

Vad händer om jag inte samtycker till att Åke Sundvall behandlar mina personuppgifter?

Om du inte samtycker till att vi ska behandla dina personuppgifter och vi inte har någon annan laglig grund för att behandla dem, exempelvis att vi har ingått ett avtal med dig eller din arbetsgivare, så har vi inte rätt att behandla dina personuppgifter. Det innebär exempelvis att du inte kan anmäla dig i intresseregistret och ställa dig i kö till våra bostadsprojekt.

Åke Sundvall behandlar mina personuppgifter efter att ha gjort en intresseavvägning. Vad innebär det?

Det betyder att vi har gjort en bedömning om vårt intresse av att behandla dina personuppgifter är starkare än ditt intresse av att vi inte ska behandla dina personuppgifter. Om bedömningen visar att vårt intresse väger tyngre än ditt har vi rätt att behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter. För att göra det ska du kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se.

Säljer Åke Sundvall mina personuppgifter?

Nej, men ibland lämnar vi ut dina uppgifter till våra samarbetspartners och leverantörer. Det gör vi exempelvis för att de ska hjälpa oss i vår verksamhet eller hjälpa dig med ditt köp eller hyra av bostad. Inte heller våra samarbetspartners och leverantörer säljer dina personuppgifter.

Använder Åke Sundvall cookies?

Ja. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Hur ska jag göra om jag har klagomål på Åke Sundvalls personuppgiftsbehandling?

Vi hoppas självfallet att du inte kommer att behöva känna att du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Om du ändå känner att det är något fel eller någon brist i vår behandling av dina personuppgifter får du gärna vända dig till vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se.

Om du känner att du inte får svar från Dataskyddsombudet eller om du inte vill kontakta oss ska du vända dig till Datainspektionen med ditt klagomål. På www.datainspektionen.se finns information hur du kan gå vidare med ditt klagomål.

Hur ska jag gå till väga för att få veta om Åke Sundvall behandlar personuppgifter om mig?

Du har rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter. För att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig och/eller för att få ta del av personuppgifterna ska begära detta genom att antingen logga in på mina sidor eller skicka ett brev till Dataskyddsombudet, Åke Sundvall, Karlsbodavägen 9-11, 168 67 Bromma.

Använder Åke Sundvall min personuppgifter för analys och profilering?

För att öka vår förståelse för vilka och hur många som är intresserade av, respektive köper bostäder, i våra projekt genomför vi analyser på vårt intresseregister respektive förteckningen över sålda bostäder. Vi använder oss även av så kallad profilering vilket bland annat innebär att personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen, beteende eller vistelseort. Resultatet från analyserna och profileringen använder vi för att rikta vår marknadsföring till relevanta målgrupper. Analysen och marknadsföringen är tillåten eftersom vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna för dessa ändamål. För det fall du inte vill att dina personuppgifter ska ingå i analysen, du ej önskar att vi använder oss av profilering eller om du vill ha mer information ska du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se.

Vad innebär rätten att göra invändningar mot direktmarknadsföring?

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta inkluderar även så kallad profilering i den utsträckning som denna har ett samband med direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling får vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Vi kan dock ha rätt och/skyldighet att behandla dina personuppgifter för andra ändamål. Vill du ha mer information ska du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se.

Jag hittar inte svar på min fråga, vad ska jag göra?

Hittar du inte svar på din fråga om vårt integritetsarbete eller personuppgiftsbehandling ovan ska du kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se

Vanliga frågor