Personuppgiftsbehandling och integritet

Åke Sundvall värnar om din personliga integritet. Vårt mål är att alltid behandla dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla, vid var tid gällande, lagar och regler för dataskydd och integritet.

Om du har frågor om vårt integritets- eller dataskyddsarbete är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se.

Åke Sundvall ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar är dels de personuppgifter som du har lämnat till oss och dels de personuppgifter som vi samlar in via våra webbplatser eller från en tredje part.

Om du vill begära att vi ska radera dina personuppgifter klickar du här och fyller i formuläret. Du kommer då få ett svarsmail som du måste svara på för att bekräfta att du verkligen vill att vi raderar dina personuppgifter.

Drevviken_webb

Integritet

Åke Sundvall värnar om din personliga integritet. Vårt mål är att alltid behandla dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla, vid var tid gällande, lagar och regler för dataskydd och integritet. För att kunna uppnå detta har Åke Sundvall bland annat en integritetspolicy som sätter ramarna för koncernens integritetsarbete och personuppgiftsbehandling.

Du kan ta del av vår Integritetspolicy här.

Rätten att bli glömd

Åke Sundvall ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar är dels de personuppgifter som du har lämnat till oss och dels de personuppgifter som vi samlar in via våra webbplatser eller från en tredje part.

Klicka här för att radera din personuppgifter hos oss

Cookies

Alla uppgifter finns enbart tillgängliga via en krypterad kanal. Åke Sundvall säljer inte vidare denna information till någon annan part.

Du samtycker till att Åke Sundvall använder cookies i enlighet med vad som anges i ovan och genom att din webbläsare tillåter cookies. Om du inte samtycker till att Åke Sundvall använder cookies kan du stoppa användandet av cookies i inställningarna i webbläsaren samt radera cookies som är sparade på hårddisken. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men ger även ett val att neka cookies eller att visa en varning innan de lagras. För detaljer om detta, vänligen se information från din webbläsarleverantör.

Om du har några frågor om vår hantering av cookies och personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på, dataskyddsombud@akesundvall.se.

Hantering av ostrukturerat material

I sin verksamhet behandlar Åke Sundvall bland annat dina personuppgifter i så kallat ostrukturerat material. Med ostrukturerat material avser vi exempelvis e-postmeddelanden, word-filer eller i löpande text i annat format.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag inom Åke Sundvall-koncernen, det vill säga Åke Sundvall Holding AB (moderbolaget i Åke Sundvall-koncernen, org.nr 556797-0487) och samtliga bolag i vilka Åke Sundvall Holding AB från tid till annan direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av aktierna och/eller innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat vis har ett kontrollerande inflytande över (gemensamt ”Åke Sundvall”), som du har varit i kontakt med. Åke Sundvalls huvudkontor ligger på Karlsbodavägen 9-11, 168 67 Bromma.

Åke Sundvall har utsett ett Dataskyddombud i enlighet med artikel 37 i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet: dataskyddsombud@akasundvall.se.

Ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kan variera beroende på vilken typ av ostrukturerat material som dina personuppgifter förekommer i.

Den lagliga grunden är antingen att du har samtyckt till behandlingen, att Åke Sundvall behandlar dina personuppgifter för att fullgöra dess skyldigheter enligt ett avtal som du alternativt din arbetsgivare är part till eller för att Åke Sundvall har gjort en intresseavvägning.

För det fall du vill ha mer information om för vilket ändamål och i enlighet med vilken laglig grund som Åke Sundvall behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud för att få mer information.

Åke Sundvall överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES eller internationella organisationer.

Åke Sundvall har en intern rutin för att säkerställa att personuppgifter gallras när det inte längre är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen. Avseende personuppgifter i ostrukturerat material ska Åke Sundvalls medarbetare göra en bedömning om det är nödvändigt att gallra personuppgifterna åtminstone en gång per månad.

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen. Du har även rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter.

För det fall Åke Sundvall behandlar dina personuppgifter efter att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen har du möjlighet att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Åke Sundvall kommer då att sluta behandla de personuppgifter som du har samtyckt till att Åke Sundvall ska få behandla.

Åke Sundvall arbetar för att säkerställa en hög nivå avseende både integritets- och dataskydd. Skulle du trots detta vilja klaga på Åke Sundvalls behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud (kontaktuppgifter som ovan) alternativt inge ett klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Åke Sundvall använder inte dina personuppgifter till profilering eller automatiserat beslutsfattande.

Samtycke

Information till den registrerade i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Åke Sundvall Byggnads AB (556361-6787) (”Åke Sundvall”), Karlsbodavägen 9-11, 168 67 Stockholm.

Åke Sundvall har utsett ett dataskyddombud i enlighet med artikel 37 i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: dataskyddsombud@akesundvall.se.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att Åke Sundvall ska kunna registrera dig som intresserad av ett av Åke Sundvalls bostadsprojekt, tillhandahålla information om bostadsprojektet samt administrera kö-listan till bostadsprojektet. Vidare kommer Åke Sundvall att genomföra såväl analyser som omfattar alla som är intresserade av det aktuella projektet som profilering av personuppgifter, för att på så sätt kunna definiera vilken eller vilka målgrupper som är särskilt intresserade av bostadsprojektet.

Den lagliga grunden är för behandlingen är att du samtycker till densamma.

Genom att samtycka till att Åke Sundvall får behandla dina personuppgifter godkänner du att Åke Sundvall får lämna ut dina personuppgifter till andra bolag i Åke Sundvall-koncernen samt till leverantörer, samarbetspartners och bostadsrättsföreningar som Åke Sundvall har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med samt i förekommande fall till myndigheter. De kategorier av leverantörer som vi lämnar ut dina personuppgifter till är framförallt fastighetsmäklare och leverantörer av IT-tjänster, analystjänster samt kommunikationstjänster. Syftet med sådan överföring av personuppgifter är att hantera och administrera ditt intresse för ett bostadsprojekt och/eller en bostad samt ditt eventuella köp eller hyra av den aktuella bostaden. Därutöver är syftet med sådan överföring att föra statistik samt för att kunna analysera och utvärdera bostadsprojektet, inklusive men inte begränsat till, vilken målgrupp eller vilka målgrupper som varit intresserade av bostadsprojektet.

Åke Sundvall kommer att analysera och profilera dina personuppgifter för att öka förståelsen för vilka som är intresserade av, respektive köper bostäder, i Åke Sundvalls bostadsprojekt. Åke Sundvall använder emellertid inte dina personuppgifter eller profileringen till automatiserat beslutsfattande. För det fall du inte vill att dina personuppgifter ska ingå i analysen ska du kontakta vårt Dataskyddsombud (kontaktuppgifter som ovan).

Åke Sundvall överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES eller till internationella organisationer om sådan behandling är tillåten i enlighet med bestämmelserna i artikel 44 till 49 i dataskyddsförordningen.

Åke Sundvall har en intern rutin för att säkerställa att personuppgifter gallras när det inte längre är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen. Avseende personuppgifter som har registrerats i intresseregistret för våra bostadsprojekt gallras dessa när bostadsprojektet är färdigställt och alla lägenheter är sålda.

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen. Du har även rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter. Åke Sundvall tillhandahåller registerutdrag till dig som registrerad kostnadsfritt en gång per år.

Eftersom Åke Sundvall behandlar dina personuppgifter efter att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen har du möjlighet att, när som helst, dra tillbaka ditt samtycke. Åke Sundvall kommer då att radera de personuppgifter som du har lämnat till Åke Sundvall.

Åke Sundvall arbetar hårt för att säkerställa en hög nivå avseende både integritets- och dataskydd. Skulle du trots detta vilja klaga på Åke Sundvalls behandling är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud (kontaktuppgifter som ovan) alternativt inge ett klagomål till Datainspektionen.

Mer information om Åke Sundvalls integritetsarbete och personuppgiftsbehandling samt Åke Sundvalls integritetspolicy hittar du här.