Hur vi hanterar ostrukturerat material

I sin verksamhet behandlar Åke Sundvall bland annat dina personuppgifter i så kallat ostrukturerat material. Med ostrukturerat material avser vi exempelvis e-postmeddelanden, word-filer eller i löpande text i annat format.

Detta informationsblad vänder sig till dig vars personuppgifter behandlas i så kallat ostrukturerat material av Åke Sundvall. Syftet med informationsbladet är att du ska kunna ta del av all relevant information avseende Åke Sundvalls behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag inom Åke Sundvall-koncernen, det vill säga Åke Sundvall Holding AB (moderbolaget i Åke Sundvall-koncernen, org.nr 556797-0487) och samtliga bolag i vilka Åke Sundvall Holding AB från tid till annan direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av aktierna och/eller innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat vis har ett kontrollerande inflytande över (gemensamt ”Åke Sundvall”), som du har varit i kontakt med. Åke Sundvalls huvudkontor ligger på Karlsbodavägen 9-11, 168 67 Bromma.

Åke Sundvall har utsett ett Dataskyddombud i enlighet med artikel 37 i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet: dataskyddsombud@akasundvall.se.

Ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kan variera beroende på vilken typ av ostrukturerat material som dina personuppgifter förekommer i.

Den lagliga grunden är antingen att du har samtyckt till behandlingen, att Åke Sundvall behandlar dina personuppgifter för att fullgöra dess skyldigheter enligt ett avtal som du alternativt din arbetsgivare är part till eller för att Åke Sundvall har gjort en intresseavvägning.

För det fall du vill ha mer information om för vilket ändamål och i enlighet med vilken laglig grund som Åke Sundvall behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud för att få mer information.

Åke Sundvall överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES eller internationella organisationer.

Åke Sundvall har en intern rutin för att säkerställa att personuppgifter gallras när det inte längre är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen. Avseende personuppgifter i ostrukturerat material ska Åke Sundvalls medarbetare göra en bedömning om det är nödvändigt att gallra personuppgifterna åtminstone en gång per månad.

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen. Du har även rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter.

För det fall Åke Sundvall behandlar dina personuppgifter efter att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen har du möjlighet att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Åke Sundvall kommer då att sluta behandla de personuppgifter som du har samtyckt till att Åke Sundvall ska få behandla.

Åke Sundvall arbetar för att säkerställa en hög nivå avseende både integritets- och dataskydd. Skulle du trots detta vilja klaga på Åke Sundvalls behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud (kontaktuppgifter som ovan) alternativt inge ett klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Åke Sundvall använder inte dina personuppgifter till profilering eller automatiserat beslutsfattande.

Vanliga frågor