Samtycke

Information till den registrerade i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Åke Sundvall Byggnads AB (556361-6787) (”Åke Sundvall”), Karlsbodavägen 9-11, 168 67 Stockholm.

Åke Sundvall har utsett ett dataskyddombud i enlighet med artikel 37 i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: dataskyddsombud@akesundvall.se.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att Åke Sundvall ska kunna registrera dig som intresserad av ett av Åke Sundvalls bostadsprojekt, tillhandahålla information om bostadsprojektet samt administrera kö-listan till bostadsprojektet. Vidare kommer Åke Sundvall att genomföra såväl analyser som omfattar alla som är intresserade av det aktuella projektet som profilering av personuppgifter, för att på så sätt kunna definiera vilken eller vilka målgrupper som är särskilt intresserade av bostadsprojektet.

Den lagliga grunden är för behandlingen är att du samtycker till densamma.

Genom att samtycka till att Åke Sundvall får behandla dina personuppgifter godkänner du att Åke Sundvall får lämna ut dina personuppgifter till andra bolag i Åke Sundvall-koncernen samt till leverantörer, samarbetspartners och bostadsrättsföreningar som Åke Sundvall har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med samt i förekommande fall till myndigheter. De kategorier av leverantörer som vi lämnar ut dina personuppgifter till är framförallt fastighetsmäklare och leverantörer av IT-tjänster, analystjänster samt kommunikationstjänster. Syftet med sådan överföring av personuppgifter är att hantera och administrera ditt intresse för ett bostadsprojekt och/eller en bostad samt ditt eventuella köp eller hyra av den aktuella bostaden. Därutöver är syftet med sådan överföring att föra statistik samt för att kunna analysera och utvärdera bostadsprojektet, inklusive men inte begränsat till, vilken målgrupp eller vilka målgrupper som varit intresserade av bostadsprojektet.

Åke Sundvall kommer att analysera och profilera dina personuppgifter för att öka förståelsen för vilka som är intresserade av, respektive köper bostäder, i Åke Sundvalls bostadsprojekt. Åke Sundvall använder emellertid inte dina personuppgifter eller profileringen till automatiserat beslutsfattande. För det fall du inte vill att dina personuppgifter ska ingå i analysen ska du kontakta vårt Dataskyddsombud (kontaktuppgifter som ovan).

Åke Sundvall överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES eller till internationella organisationer om sådan behandling är tillåten i enlighet med bestämmelserna i artikel 44 till 49 i dataskyddsförordningen.

Åke Sundvall har en intern rutin för att säkerställa att personuppgifter gallras när det inte längre är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen. Avseende personuppgifter som har registrerats i intresseregistret för våra bostadsprojekt gallras dessa när bostadsprojektet är färdigställt och alla lägenheter är sålda.

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen. Du har även rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter. Åke Sundvall tillhandahåller registerutdrag till dig som registrerad kostnadsfritt en gång per år.

Eftersom Åke Sundvall behandlar dina personuppgifter efter att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen har du möjlighet att, när som helst, dra tillbaka ditt samtycke. Åke Sundvall kommer då att radera de personuppgifter som du har lämnat till Åke Sundvall.

Åke Sundvall arbetar hårt för att säkerställa en hög nivå avseende både integritets- och dataskydd. Skulle du trots detta vilja klaga på Åke Sundvalls behandling är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud (kontaktuppgifter som ovan) alternativt inge ett klagomål till Datainspektionen.

Mer information om Åke Sundvalls integritetsarbete och personuppgiftsbehandling samt Åke Sundvalls integritetspolicy hittar du här.

 

 

Vanliga frågor